Bratislavské stromy, traste sa!

Autor: Marián Šumšala | 10.10.2018 o 9:12 | Karma článku: 2,25 | Prečítané:  107x

Nesrovnal dal schváliť zmeny územného plánu, ktoré umožňujú vyrúbanie veľkého množstva stromov. Snaží sa pokútnym spôsobom povoliť výstavbu podzemných garáží pod jestvujúcou zeleňou. Kto by chcel bývať v takejto Bratislave?

Pripravené sú aj ďalšie podpásové údery: Nové zmeny územného plánu umožňujú napr. výstavbu na športovom letisku vo Vajnoroch alebo v bývalom areály vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach.

Ohrozovanie zelene prispieva k tomu, že sa ďalej bude znižovať kvalita bývania v Bratislave. Ďalšími zhoršenia je napr. aj výstavba bytov priamo nad cestami.

Ide o zmeny a doplnky číslo 4, pozrite: Návrh VZN - vyhlasuje záväznú časť Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 04.

Horúca informácia: Mestskí poslanci zrušili zmeny územného plánu číslo 4

Ešte pred zverejnením tohto blogu mestskí poslanci zrušili zmeny a doplnky číslo 4. Problémom bolo aj to, že návrh nemal potrebné stanovisko do okresného úradu, takže pred voľbami ho už nebolo možné schváliť. Zrušenie navrhli mestskí poslanci: Kaliský, Šimončičová, Káčer, Pätoprstá, Hrčka.

Uznesenie o informácií o zmene územného plánu číslo 4 a zrušení zmien: Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Netreba však mať ružové okuliare – podobne zamietli zmeny a doplnky mestskí poslanci tesne pred voľbami v roku 2010. O rok neskôr ich kompletne a nezmenené na návrh primátora Ftáčnika bez akýchkoľvek škrupúľ schválili. Už v týchto zmenách bola zahrnutá možnosť stavať garáže pod zeleňou – na rozdiel do súčasného návrhu však bola táto možnosť viac skrytá a právne nejasnejšie formulovaná.

Pretože tlaky na Magistráte sú rovnaké bez ohľadu na primátora, budeme s napätím sledovať, čo sa bude so zmenami číslo 4 diať po voľbách.

Parking garáže pod jestvujúcou zeleňou

Nová zmena prináša možnosť výstavby podzemných garáží v jestvujúcej zeleni – v plochách, ktoré majú v územnom pláne kód 1110  - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. To znamená, že stromy v takto označených plochách je možné vyrúbať, postaviť tam podzemné garáže a potom nad nimi nejakú zeleň. Ale aké stromy môžu narásť na streche garáže?

Pokiaľ je pozemok s kódom 1110 v súkromnom vlastníctve, nie je v podstate žiadna možnosť, ako zabrániť rúbaniu stromov a výstavbe garáží. Úradník musí schváliť výstavbu podzemnej garáže, ktorá je povolená v územnom pláne.

Pokiaľ ide o mestský pozemok, potom je šanca, že poslanci tento pozemok neprenajmú súkromnému staviteľovi garáže. Alebo nevyčlenia peniaze na výstavbu garáže mestom alebo mestskou časťou.

V zmene územného plánu je výstavba podzemnej garáže povolená takto:

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :

 • pobytové lúky
 • ihriská a hracie plochy
 • drobné zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
 • náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy
 • parkinggaráže pod terénom verejných priestorov so sadovnícky upravenou zeleňou
 • tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
 • zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy

To znamená, že garáže je možné stavať iba v obmedzenom rozsahu. Nikto však nevie, koľko presne je obmedzený rozsah – môže to byť aj 99% územia.

Ďalej podzemné garáže je možné postaviť iba v časti zelene s kódom 1110, a to v tej časti, ktorá je označená ako pozemok so sadovníckou úpravou. Nie je možné stavať v parkoch a v lesoparkovej úprave. Kde však je presne určené, ktorá zeleň je park, ktorá je sadovnícka úprava a ktorá lesoparková úprava?

V zmene územného plánu sú aj vymenované parky, kde nie je možné stavať podzemné garáže, pozrite viac na konci blogu.

Zhoršovanie kvality bývania spôsobuje odchod Bratislavčanov

Primátor Nesrovnal spustil kampaň Prihlás sa, aby motivoval obyvateľov Bratislavy, aby sa v meste prihlásili trvalý pobyt.

Bratislava však robí všetko preto, aby vyštvala Bratislavčanov z mesta. Kvalita bývania v meste sa neustále zhoršuje. Nová výstavba zaberá voľné miesta, zahusťuje sídliská a zhoršuje dopravu.

Hlavne nová výstavba nemôže predstavovať miesto, kde by chcel človek trvalo bývať. Veď kto by chcel bývať priamo nad frekventovanou cestou? Okrem toho príliš vysoké bytové domy zväčšujú anonymitu a mnohí túžia po zopár susedoch, s ktorými by mali priateľské vzťahy, akých potom hľadajú po okolitých dedinách.

Rovnako nedostatok verejných priestorov včítane detských ihrísk v bezprostrednej blízkosti môže mnohým z nás prekážať. Potom sa stávajú nové byty iba dočasným bydliskom, kým si mladí ľudia nenájdu niečo lepšie.

Všetko toto má na svedomí zlý územný plán Bratislavy. Ten stanovuje, čo sa kde môže postaviť. V územnom pláne nie je vôbec žiadna zmienka o kvalite bývania. Nie sú žiadne regulatívy pre novú výstavbu, ktoré by zohľadňovali kvalitu bývania: nie je stanovené, ako ďaleko môžu byť byty od rušnej cesty. Nie je stanovené, v akej blízkosti musí byť detské ihrisko, škôlka, obchod s potravinami, škola, zastávka MHD a pod.

Zmeny a doplnky, ktoré sa v územnom pláne robia ďalej zhoršujú kvalitu bývania v Bratislave. Príkladom je aj ďalšia možnosť likvidácie zelene na sídliskách. Zmeny a doplnky sú robené viac pre developerov ako pre Bratislavčanov.

Nielen likvidácia zelene

V zmene územného plánu sú niektoré ďalšie kontroverzné zmeny: Napr. veľká výstavba na športovom ihrisku vo Vajnoroch. Alebo výstavba v areály vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach.

Ako obísť Bratislavčanov

Štandardným spôsobom by bolo vybrať jednotlivé pozemky so zeleňou, na ktorých by sa mohli stavať podzemné garáže a tieto pozemky dať do zmien územného plánu.

Takto by sme si mohli ľahko zistiť, kde presne chce primátor likvidovať zeleň. A mohli by sme pripomienkovať a protestovať – to sa však niekomu nepáči. Primátor ani mnohí poslanci nechcú demokraciu pri územnom plánovaní.

Naopak garáže sa povoľujú paušálnym povolením a negatívnym vymedzením – kde sa stavať nemôže. Pri takomto systéme nevieme, kde presne sa môžu podzemné garáže pod zeleňou stavať. Bežný človek len ťažko zistí, že zmena územného plánu umožňuje vyrúbať zeleň v jeho susedstve.

Ako vlastne môžete zistiť, že na konkrétnom pozemku je možné vyrúbať stromy a postaviť podzemné garáže?

 1. Nájdite si aktuálny územný plán
 2. Otvorte si regulačný výkres
 3. Nájdite si pozemok so zeleňou
 4. Zistite, že zeleň má kód 1110
 5. Otvorte si Zmeny a doplnky číslo 4
 6. Pozrite sa, či táto zeleň nie je vyňatá z možnosti výstavby podzemných garáží
 7. Nájdite si zmeny a doplnky územného plánu číslo 2
 8. Otvorte si regulačný výkres
 9. Nájdite si pozemok so zeleňou
 10. Zistite, že zeleň má kód 1110
 11. Otvorte si Zmeny a doplnky číslo 4
 12. Pozrite sa, či táto zeleň nie je vyňatá z možnosti výstavby podzemných garáží

Je to dosť zložité na to, aby to drvivá väčšina Bratislavčanov bola schopná či ochotná urobiť.

Developeri majú väčšie práva ako Bratislavčania

Ak by mesto územným plánom obmedzilo developerovi možnosť výstavby, dal by mesto na súd kvôli finančným stratám.

Ak mesto obmedzí Bratislavčanom verejnú, dlhoročne pestovanú zeleň, nemáme žiadnu možnosť obrany. Developeri majú v Bratislave podstatne väčšie práva ako Bratislavčania.

Zabudnime na demokraciu

Demokracia končí pri územnom pláne. Ide pri tom o najdôležitejšiu činnosť miestnej samosprávy – veď komu z nás nezáleží na tom, aké je okolie miesta, kde bývame. Snáď naozaj len tým, ktorí majú Bratislavu ako prechodné bydlisko.

Najnovšie zmeny a doplnky prinášajú niekoľko desiatok jednotlivých zmien. Sú tam zmeny, ktoré obyvatelia žiadali petičnými akciami, ale aj zmeny, ktoré obyvatelia nechcú. Ako majú poslanci hlasovať? Prečo Nesrovnal spojil množstvo rôznych zmien do jedného balíčka?

Pôvodne sa pripravovali zmeny a doplnky č. 4, ktoré zahŕňali len zmenu vo Vrakuni a Ružinove. Teraz sú v zmenách dobré aj zlé zmeny z celej Bratislavy. Nie je možné o takýchto zmenách slobodne hlasovať, keď časť z nich je v poriadku a časť je neprijateľná.

O to určite išlo predkladateľovi – presadiť nepohodlné zmeny takýmto nedemokratickým spôsobom. Zmeny a doplnky predkladá Nesrovnal, neviem, či a ako boli pred tým prerokované na komisiách.

Bude ma zaujímať, ako sa zachovajú dvaja mestskí poslanci za Vrakuňu: V zmenách je zrušenie bytovej zástavby na troch miestach vo Vrakuni, čo sme žiadali najväčšou petičnou akciou v postkomunistickej histórii Vrakune. Mimochodom táto zmena sa pripravuje na Magistráte už druhé volebné obdobie. A na druhej strane sú neprijateľné zmeny, ako napríklad ohrozenie sídliskovej zelene.

Znenie regulácie zelene zo Zmien a doplnkov územného plánu číslo 4:

C. 2. Regulácia funkčného využitia plôch

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE

1110      parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy

1120      vyhradená zeleň

1130      ostatná ochranná a izolačná zeleň

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH

Územia parkov a lesoparkov a sadovnícky upravenej zelene verejných priestorov.

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH

prevládajúce

 • parky a lesoparky
 • sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov

prípustné

V území je prípustné umiestňovať najmä :

 • vodné plochy

prípustné v obmedzenom rozsahu

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :

 • pobytové lúky
 • ihriská a hracie plochy
 • drobné zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
 • náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy
 • parkinggaráže pod terénom verejných priestorov so sadovnícky upravenou zeleňou
 • tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
 • zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy

neprípustné

V území nie je prípustné umiestňovať najmä:

 • parkinggaráže nad terénom
 • parkinggaráže pod terénom v územiach parkov a lesoparkov, najmä:
   
 • Staré Mesto: Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada, park na Hviezdoslavovom nám., Šafárikovo nám. – parčík s kačacou fontánou, parčík na Kmeťovom nám., Horský park, Kalvária, parčík pred SNM na Vajanského nábreží, park pri Úrade vlády Štefanovičova ul. ;
 • Ružinov: Park Andreja Hlinku – Ružinovská ul., park Ostredková - Drieňová ul., parčík Tomášikova –Ružinovská – Trebišovská ul., parčík Jégeho – Záhradnícka ul., Trnávka - parčík Vrútocká ul., parčík Vietnamská ul., parčík Rozmarínová ul., park pri kaštieli v Prievoze;
 • Podunajské Biskupice: parková úprava pozdĺž Biskupickej ul. a ul. Padlých hrdinov, park na Kazanskej ul. v úseku od Uzbeckej po Hronskú ul.;
 • Nové Mesto: park Račianske mýto, parčík Ľudové nám., parčík Nová doba, park na nám. Biely kríž, parčík Varšavská ul., park Nobelova ul., park Mierová kolónia;
 • Rača: park Detvianska – Púchovská ul.;
 • Vajnory : parková úprava pozdĺž Roľníckej ul., park Pod lipami;
 • Karlova Ves: Park SNP – Líščie údolie, parčík Gabčíkova – Molecova ul., Dlhé Diely - park pri ul. H. Meličkovej;
 • Dúbravka: parčík pri ul. M. Schneidra Trnavského - Ľ. Zúbka, Park Družby – Beňovského ul., Villa Rustica;
 • Petržalka: Sad Janka Kráľa, lesopark Veľký a Malý Draždiak, lesopark pri dostihovej dráhe v Petržalke – severovýchod;
 • Rusovce: Rusovský park, parková úprava pozdĺž Balkánskej ul.;
 • Čunovo: parková úprava pozdĺž Hraničiarskej ul.;
 • iné stavby na teréne aj pod terénom a zariadenia nesúvisiace a nezlučiteľné s funkciou
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?